Vynechat navigaci.

Talismany: Co říká Bůh o lidech, kteří používají talismany?

Jaký je Boží pohled na ty, kteří používají talismany? V Bibli, Izajáš 2,6, jsou zapsána slova proroka: „Odmrštil jsi svůj lid, Jákobův dům, protože jsou plni východního pohanství, věští z mraků jako Pelištejci, s dětmi cizáků si podávají ruce.“ Tento prorok Izajáš dále ve své knize varuje (Iz 3,18–20): „V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky, náušnice, náramky a závojíčky, čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety.“

V biblické době se talismany běžně používaly, zvláště mezi pohanským obyvatelstvem. Talismany jsou magické ozdůbky, které lidé nosí, aby se ochránili od negativních energií, újmy a zla a zajistili si úspěch. V dnešní době jim věří stále více lidí. Mají většinou podobu krystalu, keltských křížů nebo jiných mystických znaků. Nosí se jako přívěsek na náhrdelníku či náramku nebo bývají zavěšeny na zpětném zrcátku čelního skla v automobilu. Jejich nositelé věří, že talismany mají mystickou sílu: zajistí osobní ochranu a přinesou úspěch a prosperitu. Často se těmto symbolům přisuzuje schopnost přenášet léčebné energie a pozitivní vibrace a předpokládá se, že podporují pocit bezpečí a klidu.

V časech odpadnutí a nevěry Izraelité napodobovali pohanskou pověrčivost, včetně nošení magických ozdůbek. Bůh však přísně varuje falešné proroky Izraele, kteří nosili talismany. Čteme o tom v Bibli, Ezechiel 13,18.20.21: „Toto praví Panovník Hospodin: ‚Běda těm, které šijí kouzelné váčky na každé zápěstí a dělají kukly na hlavu každé velikosti, aby lovily duše. Lovíte duše mého lidu a svou duši chcete zachovat naživu?‘ Proto praví Panovník Hospodin toto: ‚Chystám se na vaše kouzelné váčky, do nichž lovíte duše jako ptáky. Strhám je z vašich rukou a duše, které lovíte jako ptáky, pustím. A vaše kukly vám strhnu a svůj lid vám vytrhnu z rukou. Už nebudou úlovkem ve vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin.‘“

Pohanské národy také vlastnily větší talismany, kterým se říkalo terafim nebo také domácí bůžkové. Tyto napodobeniny se uchovávaly doma nebo si je lidé brali s sebou na cesty. Používání těchto figurek proniklo i do Izraele, ale Bůh se ostře stavěl proti tomu. Bible to dokazuje v 2. Královské 23,24: „Jóšijáš také vymýtil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzdné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkijáš v Hospodinově domě.“

Kdekoli se Písmo zmiňuje o bůžcích nebo dalších kouzelných ozdobách, je jasně patrný Boží trestající postoj. Izraelité dobře věděli, že takové jednání se Bohu příčí. Proto Žalmista v Žalmu 31,7 vyznává: „Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina.“ Pokud cítíme, že potřebujeme ochranu před fyzickou újmou, měli bychom se spolehnout na Hospodina, Žalm 91,2–6: „‚Říkám o Hospodinu: Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.‘ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.“

Jestliže cítíme potřebu ochrany před zlem a démonickými silami, pak nám Bůh nabízí něco mnohem účinnějšího a silnějšího, než jsou talismany a dřevěné postavičky. Je to výzbroj, o které se mluví v Bibli, Efezským 6,11.14–18 (SNC): „Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám … Pásem, na němž visí váš meč, ať je pravda a vaším brněním bezúhonný život … Vírou jako štítem odrážejte střely ďáblovy. Přilbou ať je vám jistota konečného vítězství. Jedinou zbraň máte k útoku, a to je meč Božího slova. Ptáte se, jak to všechno získáte? Je jenom jedna cesta: Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat.“