Vynechat navigaci.

Kainova žena: Odkud byla?

V knize Genesis 3,23.24 Bible uvádí, že Adam a Eva opustili zahradu Eden „Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.“ K vyhnání z ráje (což byl důsledek lidského hříchu) došlo ještě před tím, než měli Adam s Evou děti.

Pak Bible vypráví v Genesis 4,17, že „poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: ‚Získala jsem muže, a tím Hospodina.‘“ V Genesis 5,4 je uvedeno: „Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery.“

Genesis 4,17 se zmiňuje o tom, že Kain a jeho žena měli syna, který se jmenoval Enoch. Je zřejmé, že první obyvatelé země neměli jinou možnost než si vzít za partnera svého bratra či svou sestru, aby tak naplnili Boží nařízení „Ploďte se a množte se“. Tento zvyk zůstal v oblibě po dosti dlouhou dobu; je ještě patrný i v Abrahamově manželství, když si vzal svou nevlastní sestru Sáru. Takováto manželství ale byla později zakázána (viz Leviticus 18,6–17).