Vynechat navigaci.

Falešní Kristové: Jak je možné rozpoznat falešného Krista?

Ježíš varoval, že v poslední době povstanou falešní Kristové, kteří se budou vydávat za Mesiáše a prohlašovat za spasitele světa. Jeho slova jsou zaznamenána v evangeliu podle Matouše 24,4–5: „Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“

Původní řecké slovo, užívané v Novém zákoně pro Krista, je ‚Christos‘. Totéž slovo zní ve Starém zákoně hebrejsky ‚Mashiah‘, což se do češtiny překládá jako ‚Mesiáš‘. Doslovný překlad tohoto řeckého a hebrejského výrazu je „pomazaný“. Tento titul a označení přijal Ježíš v průběhu své služby v Palestině. Svědectví o tom nalézáme v Bibli, evangeliu podle Jana 4,25.26: „Žena mu řekla: ‚Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.‘ Ježíš jí řekl: ‚Já jsem to – ten, který k tobě mluví.‘“

Krátce před svým ukřižováním Ježíš pronesl známá prorocká slova o význačných událostech, které se budou dít na konci dějin tohoto světa před jeho druhým příchodem. U Matouše 24,23–26 můžeme číst Ježíšova varovná slova: „Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu!“

Ježíš předpověděl, že falešní Kristové budou činit velká znamení a zázraky a způsobí strašné podvody. Mnoho křesťanů si myslí, že když věří v Ježíše Krista, budou od těchto podvodů posledních dnů ochráněni. Ale to by nebyl podvod, kdyby mu nikdo nevěřil. Ve skutečnosti zde jsou dva Kristové, ne jen jeden. Někteří lidé jsou již podvedeni a následují nepravého Krista. Apoštol Pavel o tom píše v 2. listu Korintským 11,3–4: „Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!“ Apoštol Pavel zde mluví ke křesťanům rané církve. Varuje je před falešnými apoštoly, kteří zvěstují jiného Ježíše než toho ukřižovaného. Tento ‚druhý Ježíš‘ je vymyšlená postava vytvořená špatnými představami a mylným myšlením lidí, kteří se vydávali za apoštoly. Jejich evangelium je jiné než evangelium pravého Krista. Není to evangelium, které zaznamenává Bible a které bylo kázáno pravými apoštoly. Navíc je toto falešné evangelium doprovázeno zplnomocněním ducha, ale – jak nás apoštol Pavel varuje – je to podvodný duch, není to Duch svatý, který patří do Boží trojice.

Komu opravdu slouží následovníci toho ‚druhého Ježíše‘? Odpověď můžeme najít v 2. listu Korintským 11,13–15: „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ Ten ‚druhý Ježíš‘ je nepravý Ježíš vymyšlený satanem, který se také může vydávat za anděla světla.

Těsně před druhým příchodem Ježíše Krista se na Zemi viditelně zjeví velký nepravý Kristus. Čteme o tom v Bibli, 2. Tesalonickým 2,2–4 (SNC): „Prosím vás, nenechte si poplést hlavu pověstmi, že ten den už přichází, i kdyby to někdo tvrdil na základě nějakého prorockého vidění … Než ten den nastane, musí dojít k velkému odpadnutí od původního Kristova učení a vystoupí člověk ztělesňující vzpouru proti Bohu a jeho zákonu. Ten se povýší nade všecko, co nese Boží jméno, a bude vyžadovat božské pocty sám pro sebe. Dokonce si přisvojí Boží trůn a představí se jako Bůh.“ V tomto významném proroctví o událostech posledních dnů Bible uvádí, že dojde k povstání a velkému odpadnutí od víry. V souvislosti s tímto odpadnutím dojde i ke zjevení „člověka nepravosti“ (PBK), známého jako ‚muž hříchu‘ - antikrist. Tento velkolepý falešný Kristus se usadí v Božím chrámu a bude podvodně zastupovat Ježíšovu službu.

Co se stane tomuto falešnému Kristovi a jak jej rozpoznáme? Bible nás v 2. Tesalonickým 2,8–10 upozorňuje: „A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ Následovníci podvrženého Mesiáše jsou svedeni, protože odmítli milovat Boží pravdu tak, jak je zjevená ve svaté Bibli.

Ježíš varoval, že nestačí jednoduše vyznávat ‚jméno Páně‘ a očekávat vstup do nebe. Je třeba konat Otcovu vůli. V evangeliu podle Matouše 7,21 říká: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ Ježíš také prohlašuje v Janově evangeliu 6,40: „Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“ Z toho vyplývá, že je třeba ‚hledět na Syna‘ a přemítat o pravém Ježíši a jeho životě a věřit ve slova, která vyřkl. Ježíš nás v evangeliu podle Jana 5,24 ujišťuje: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“

Je tragické, že podvedení křesťané budou v plné upřímnosti usilovat o to, aby byli ryzími věřícími a konali práci pro Krista. Budou dokonce prorokovat ve jménu Ježíše, v jeho jménu budou vyhánět démony, konat velké činy a zázraky. V Matoušově evangeliu 7,22.23 můžeme číst: „Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ Následovníci falešného Krista se tedy dopouští nepravosti. Porušují Boží zákon a neváží si Ježíšových přikázání. V Janově evangeliu 14,21 nás Ježíš ujišťuje: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“