Vynechat navigaci.

Deprese

Deprese může být odstraněna trpělivou meditací nad Božím slovem a důvěrou, že Bůh o nás ví a že nám pomůže. Bible nás k tomu povzbuzuje v Žalmu 42,6: “Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.”

Modlitba umožní lépe snášet depresi. Najdeme o tom mnoho zpráv Bibli, např. v 1. Samuelově 1,10: “…a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala.”

Při depresi pomáhá myslet na požehnání, která jsme doposud od Boha přijali. Bible nám to doporučuje v Žalmu 107,8.9: “Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná: dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.”

Také chvála může zahnat depresi. Bible nás vyzývá chválit Hospodina v Žalmu 34,2–4: “Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.”

Také křesťanská hudba může pomoci rozptýlit depresi. Bible o tom mluví v Žalmu 33,1–3: “Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.”

Pocit deprese a zmalomyslnění netrvá věčně. Takovou útěchu nám Bible poskytuje v Žalmu 30,6: “…Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.”

Dodržování Božího zákona může přinést pokoj tomu, kdo je v depresi. Tak nás to učí Bible v Žalmu 119,165: “Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.”