Vynechat navigaci.

Ovoce

Bůh od nás očekává, že poneseme dobré ovoce. Sami to však nedokážeme, proto nám Ježíš Kristus radí, Jan 15,4: “Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.”

Co je tím dobrým ovocem, jaké by v nás mělo dozrávat? Bible je vyjmenovává v listu Galatským 5,22.23: “Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání…”

Člověk sklidí, co v tomto životě zaseje. O tom nás ubezpečuje i Bible, Galatským 6,7: “Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.”

Člověka můžeme poznat podle způsobu, jakým žije. V evangeliu podle Matouše 7,20 je psáno: “A tak je poznáte po jejich ovoci.”