Vynechat navigaci.

Boží děti

Jsme Božími dětmi? Boží děti z nás činí až duchovní narození. V Bibli, Jan 1,12.13, je psáno: “Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.”

Bůh nám všem nabízí, že se můžeme stát jeho dětmi. V 1. listu Janově 3,1 čteme: “Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.”

Křesťané patří do Boží rodiny. Dokládá to Bible, Římanům 8,14–17 (SNC): “Kdo se dá vést Božím Duchem, smí se právem pokládat za Božího syna a dceru. Bůh nám daroval postavení vlastních dětí, které se k němu smějí obracet jako k milujícímu Otci a jimž patří všechno, co patří jemu. Duch svatý nás o tom ujišťuje.”

Vezměme si příklad z dětí. V evangeliu podle Lukáše 18,16.17 se dozvíme proč: “Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: ‚Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.‘”