Vynechat navigaci.

Evangelium

Evangelium by mělo být předáváno bez jakéhokoli zkreslení. Apoštol Pavel v 2. Korintským 4,2 (SNC) vysvětluje: “Své posluchače nezískáváme pro křesťanství nějakými lacinými triky ani překrucováním Božího slova. Mluvíme čistou pravdu, a proto nás rád přijme každý, kdo zpytuje své svědomí před Bohem.”

Jak správně naložit s vědomím, že Ježíš za mne zemřel? Když si uvědomíme Jeho velkou lásku k nám, nemůžeme jinak, než v něj uvěřit a přijmout Jej za svého zachránce. Pak pro nás platí slova zapsaná v evangeliu podle Jana 1,12: “Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.”

Evangelium nás vyzývá, abychom učinili rozhodnutí o našem celoživotním nasměrování. V Bibli, 1. Tesalonickým 1,4.5, je napsáno: “Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti…”

Ježíš přikázal každému z nás šířit evangelium. Je to doloženo v Bibli, Matouš 28,18.19: “Ježíš přistoupil a řekl jim: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého…‘”

Evangelium by mělo být předáváno zcela bez ostychu. Apoštol Pavel v Římanům 1,16 (SNC) vyznává: “Za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu uvěří; nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha.”