Vynechat navigaci.

Historie

Můžeme se učit a těžit z naší historie. Mluví o tom Bible, 1. Korintským 10,11: “To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků.”

Nežij v historii. Nabádá nás k tomu Bible, Filipským 3,13.14: “Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.”