Vynechat navigaci.

Čistota

Jaké je tajemství čistého života? Výstižně je to vyjádřeno v Bibli, Žalm 119,9 (SNC): „Jak si mladík duši čistou uchrání? Slovem tvým když řídí svoje chování.“

Těm, kdo mají čisté srdce, je zaslíbeno skutečné štěstí. V evangeliu podle Matouše 5,8 čteme: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“

Na co bychom měli zaměřit své myšlenky? Pros Boha, aby ti pomohl se soustředit na to, co je dobré a hodnotné, jak to po nás vyžaduje Bible ve Filipským 4,8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“

Vztah k Bohu bez čistoty a pravdivosti je nemožný. Čtěme Žalm 24,3.4 (SNC): „Kdo z lidí smí doufat, že vystoupí k svému Tvůrci a přiblíží se jeho svatosti? Ten, kdo je skutečně prostý viny, kdo má čisté srdce i mysl a pravdivá ústa.“

Čistota zahrnuje zájem o potřebné. Je to vyjádřeno v Bibli, List Jakubův 1,27: „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.“

Člověk vidí a slyší právě to, co vyhledává a o co se zajímá. V Bibli je tento postřeh zaznamenán v Listu Titovi 1,15 (SNC): „Kdo má čisté srdce, tomu se všechno jeví dobré a čisté. Ale kdo je uvnitř zlý a bezbožný, nachází totéž i kolem sebe, protože se na svět dívá brýlemi svého vlastního špinavého nitra.“

Vyber si přátele, kteří milují Pána Boha a mají čisté srdce. Tak nám to radí verše v 2. Timoteovi 2,22 (SNC): „Buď na stráži před nebezpečími, která obkličují mladého člověka. Pěstuj v sobě víru a lásku ve společenství s těmi, kdo Pána milují z čistého srdce.“

V přípravě na Kristův druhý příchod je čistota nezbytná. Čteme o tom v Bibli, 1. listu Janově 3,2.3: „Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.“