Vynechat navigaci.

Písmo

Jak jsme získali Bibli? Bible je Boží řeč předaná lidem prostřednictvím člověka, který ji zaznamenal. Bible to dokládá v 2. listu Petrově 1,21: „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

Bůh je zdrojem všech biblických informací. Apoštol Pavel to jasně vyjádřil v 2. listu Timoteovi 3,16 (SNC): „Všechny svaté spisy byly inspirovány Bohem; poučují nás o tom, co je pravda, vedou ke zpytování a nápravě vlastního života a vychovávají nás k správnému jednání.“

Bible nás seznamuje s Ježíšem Kristem. V Bibli, Židům 1,1–2, je psáno: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“

Proč bylo Písmo Svaté napsáno? Je to vyjádřeno v Bibli, Římanům 15,4: „Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“

Písmo nabízí všechno, co potřebujeme znát k naší záchraně. Čteme o tom v Bibli, 2. Timoteovi 3,15: „Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“

Co musíme splnit, abychom mohli porozumět Božím věcem? Odpověď nalezneme ve starozákonní knize Přísloví 2,1–6 (SNC): „Můj synu, přijmeš-li má slova a přivlastníš si mé rady, nastavíš-li své ucho, abys naslouchal moudrosti, a otevřeš-li své srdce rozumnosti, budeš-li se hlásit o moudrost a bytostně se domáhat porozumění, budeš-li toužit po moudrosti jako po stříbře a hledat ji jako skrytý poklad, tehdy přijdeš k poznání Boha a pochopíš, co je to bázeň před Hospodinem. Vždyť je to Hospodin, kdo dává moudrost, z jeho úst přichází vědění a rozumnost.“

Neodmítej místa v Písmu, která tě znepokojují. Vždyť v Bibli je svědectví, že jejich původcem je Bůh, Jeremjáš 26,2: „…mluv všechna slova, která jsem ti přikázal, abys jim mluvil; neubereš ani slovíčko.“

Pokud nerozumíš tomu, co čteš, pros Ducha Svatého, aby ti pomohl těm slovům porozumět. V Bibli je zaslíbení, Jan 16,13: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“

Bible je jako mapa ukazující cestu životem. Pisatel Žalmu 119 ve verši 19 a 20 prosí (SNC): „Jsem zde na zemi jen chvíli jako poutník, neskrývej přede mnou svou svatou vůli. Dychtivě pátrám po tvých radách pro každý okamžik mého života.“

Bible nabízí pomoc v případě, že se nám tato cesta jeví jako nejasná. Je to napsáno v Bibli, Žalm 119,105: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku .“

Bible je zdrojem moudrosti, Žalm 119,99: „Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích .“

Bible nám dává nařízení, která se nezmění. V evangeliu podle Matouše 5,18 čteme Ježíšova slova: „Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane .“

Jak a kdo by se měl učit Boží slovo? Odpověď je v Bibli, Izajáš 28,9.10: „Koho vyučit poznání? Komu vyložit zvěst? Odkojeným dětem, od prsů odstaveným? Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam .“ Skutky 17,11: „Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel .“

Kteří lidé jsou podle Ježíše šťastní? V evangeliu podle Lukáše 11,28 je psáno: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je .“