Vynechat navigaci.

Druhý Ježíšův příchod

Ježíš slíbil svým učedníkům, že se znovu vrátí. V Bibli máme toto zaslíbení napsáno v evangeliu podle Jana 14,1–3: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

Zprávu o tom, že se Ježíš zase vrátí, přišli dotvrdit i andělé. Je to doloženo v Bibli, Skutky apoštolů 1,10.11: „A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: ‚Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.‘“

Zajímá vás, jak bude jeho návrat vypadat? Jedno z míst Bible, kde je Ježíšův příchod popsán, je u Lukáše 21,27: „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“

Kolik lidí uvidí jeho příchod? Zjevení Janovo 1,7: „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.“

Co uvidíme a uslyšíme ve chvíli, kdy bude přicházet? Podrobně o tom píše apoštol Pavel v Bibli, 1. Tesalonickým 4,16.17: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

Jeho příchod nikdo nebude moci přehlédnout. V evangeliu podle Matouše 24,27 čteme: „Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“

Ježíš nás však varuje, abychom neuvěřili podvodníkům, kteří se pokusí jeho příchod napodobit. Čteme o tom v Bibli, Matouš 24,23–27 (SNC): „Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je‘, nevěřte. Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené. Pamatujte na tato má varování. A tak když vám budou říkat, že Kristus už je zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit. Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.“

Zná někdo přesný čas Kristova příchodu? Bible odpovídá v evangeliu podle Matouše 24,36: „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.“

Ježíš nás vybízí k bdělosti, abychom touto velkou událostí nebyli překvapeni. V Bibli jsou jeho slova zaznamenána v evangeliu podle Lukáše 21,34–36: „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Proč Ježíšův druhý příchod trvá tak dlouho? V Bibli se dočítáme, že se tak děje z Boží lásky k nám, 2. list Petrův 3,8.9: „Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“

Bůh nám pomáhá, abychom během čekání na Ježíšův návrat uměli žít podle jeho vůle, těšili se na něj a dokázali konat dobro. V Bibli, Titovi 2,11–14 (SNC), čteme: „On ukázal, že miluje všechny lidi a chce je zachránit. To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem. Před námi přece leží věčná radost; vždyť očekáváme, že se ukáže ve své slávě náš veliký Bůh a Zachránce, Ježíš Kristus. On se za nás obětoval, abychom už nepodléhali moci hříchu a stali se jeho lidem, nadšeným pro vše dobré.“

V jakém stavu bude svět, když se Ježíš vrátí? V Bibli, Matouš 24,37–39, je připodobněn době před potopou: „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.“

Kristův příchod bude pro všechny chvílí odplaty. V Bibli, Matouš 16,27, je psáno: „Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Jaký je důvod Ježíšova návratu? Bible o něm hovoří v listu Židům 9,28: „ Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.“

Při Ježíšově druhém příchodu naplno zažijeme skutečnost našeho spasení. Máme-li víru v Krista, jsme a budeme spaseni. 1. Korintským 1,7–9 (SNC): Zbývá jen jedno: s touhou vyhlížet návrat našeho Pána, Ježíše Krista. On vám dá také sílu vydržet až do konce, takže se toho dne určitě dočkáte bez úhony. Vždyť ke společenství s Kristem nás přece povolal sám Bůh – můžeme snad mít lepší záruku?“