Vynechat navigaci.

Mládí

Mládí je výborné období k navázání vztahu s Bohem. Bible v moudré knize Kazatel 12,1 radí (SNC): „Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého mládí, dříve, než přijdou zlé dny a než se dostaví léta, ve kterých řekneš: ‚Vůbec se mi to už nelíbí!‘“

Bůh nemá žádný limit, od kdy je ochoten s člověkem navázat přátelství. Rozhodující je pro něj ochotné toužící srdce, ne věk. V Bibli máme zprávu o tom, že oslovil i docela malého chlapce, 1. Samuelova 2,18; 3,4: (SNC): „Zato Samuel, přestože byl ještě velmi mladý, ve svatyni pomáhal, jak jen mohl … Hospodin zavolal Samuela jeho jménem.“

Co Bůh očekává od dětí? Je to vyjádřeno v Bibli, Koloským 3,20: „Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.“

Jedno z Božích přikázání je určeno dětem; mají ctít a respektovat své rodiče. Je zapsáno v Bibli, Exodus 20,12: „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“

Jak dlouho by měly děti poslouchat své rodiče? V Bibli, Přísloví 23,22, je psáno (SNC): „Poslouchej otce, který ti dal život, a nepohrdej svou matkou, když přijde do let.“

Pohotová výchova je vyjádřením rodičovské lásky. Pokud děti nenapomínáme, vyrůstají bez jasného poznání, co je správné a co špatné. Bible v knize Přísloví 13,24 říká (SNC): „Prut nepoužívá ten, komu je jeho syn lhostejný, kdo ho má rád, zavčas ho i trestá.“

Mládež může být příkladem v pravém křesťanství. Apoštol Pavel povzbuzuje Timoteje, mladého vedoucího církve, v 1. listu Timoteovi 4,12: „Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.“

Děti by se měly učit od svých rodičů. V biblické knize Přísloví 1,8 je psáno: „Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.“

Žít bezohledný život zneuctívá rodiče. Tak to čteme v Bibli, Přísloví 28,7: „Rozumný syn dodržuje Zákon, ale kdo se přátelí se žrouty, dělá svému otci hanbu.“

Je to zlé, když někdo zneužívá své rodiče. Bible ho odsuzuje v Přísloví 28,24 (SNC): „Kdo okrade rodiče a řekne: ‚To není hřích‘, není lepší než těžký zločinec.“

Mladí lidé by měli umět dobře rozlišovat při výběru svých přátel. Bible v 2. listu Timoteovi 2,22 vybízí: „Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.“