Vynechat navigaci.

Smilstvo

Boží přikázání zakazují smilstvo. V Bibli je v knize Exodus 20,14 jasně psáno: “Nesesmilníš.”

Opustit svého partnera kvůli někomu jinému může být i zákonné, ale v Božích očích je to smilství. Tak o tom čteme v Bibli, v evangeliu Lukáše 16,18: “Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.”

Chtivost je forma smilství. V Matoušově evangeliu 5,27–28 je psáno:“Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš.´ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.”

Jak se Ježíš zachoval k ženě, která byla přistižena při cizoložství? Odpověď je v Bibli, u Jana 8,10–11: “Ježíš se zvedl a řekl jí: `Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?´ Ona řekla: `Nikdo, Pane.´ Ježíš jí řekl: `Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!´”

Je Boží vůlí, abychom se vyhýbali sexuální nemravnosti. Je to v Bibli, v 1. Tesalonickým 4,3: “Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti.”